+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Informacijska točka Klanec (občina Hrpelje – Kozina)

Vas Klanec pri Kozini leži v severovzhodnem delu Istre, v dolini pod Kozino in Slavnikom, na nadmorski višini 412 m. Vas se razprostira v dveh krakih pod gričem s cerkvijo Sv. Petra, pred njo pa rasteta dve mogočni lipi. V bližini vasi sta dva izvira potoka Glinščica.

Informacijska točka drugega tira je postavljena prav v vasi Klanec. Zasnovana je kot razstava v objektu čuvajnice nekdanje vodne črpalke za parne lokomotive, ki je bila zgrajena po izgradnji železniških krakov Divača-Pula (leta 1876) in Hrpelje-Kozina-Trst (leta 1887). Za potrebe železnice je omenjena vodna črpalka, ki je danes tehnični spomenik, delovala do leta 1970, nato za potrebe Ine do leta 1980. Vsebovala je dva zunanja vodohrana s prostorninama 6000 in 4500 kubičnih metrov vode. Oba sta se polnila iz nekoliko višje ležeče struge Glinščice. Črpalna postaja je služila tudi za polnjenje in pripravo vode v nekoliko višje ležečih filtrirnih vodohranih. Iz teh so nato s pomočjo parne črpalke (visokotlačna črpalka) transportirali vodo po 1369 metrov dolgem cevovodu v 90 metrov višje ležeče vodohrane s prostorninama ob železniški postaji na Kozini. Stara vodna črpalka je bila obnovljena na podlagi sporazuma o zagotovitvi izravnalnih ukrepov na trasi drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper zaradi okrnitve narave v območju Krajinskega parka Beka.

Informacijska točka Klanec je pripravljena kot razstava v obliki interaktivne predstavitve projekta drugi tir. Na razstavi si lahko ogledate nekaj splošnih podatkov o gradnji proge, preverite geološko sestavo tal na trasi drugega tira, zaigrate na instrument iz apnenca, prisluhnete zvokom iz gradbišča in spoznavate arheološke najdbe na trasi.

Informacijska točka je obogatena z vsebinami slovarja s področja gradnje drugega tira in s področja geologije, ki ga najdete v nadaljevanju.

Informacijska točka Klanec v občini Hrpelje – Kozina je odprta za ogled skupin, vendar le po predhodnem dogovoru. Svoj interes za ogled lahko posredujete na elektronski naslov infotocka@2-tdk.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za termin ogleda.

 

GRADNJA DRUGEGA TIRA

GRADNJA POD ZEMLJO

Drugi tir sledi globalnemu trendu imenovanem »going underground«. Napredek znanja, tehnologije in materialov pri gradnji podzemne infrastrukture omogoča varnejšo, hitrejšo in cenovno ugodnejšo gradnjo predorov kot v preteklosti, zato se danes vedno več prometnic gradi globoko pod zemljo. Pomeni krajše prometne poti in manjši vpliv na okolje.

 

KALOTA

Izkop predorske cevi na projektu drugi tir je razdeljen v več faz – kaloto in stopnico s talnim obokom. Kalota je zgornji del predorske cevi, stopnica je spodnji del.

MEHANIZACIJA

Za izkop in podpiranje predorov se uporabljajo različni gradbeni in predorski stroji: Predorska vrtalna garnitura; predorski bager, robot za mokro vgradnjo brizganega betona, nakladač, delovni stroji – demperji, dvižne ploščadi.

Ob osnovni mehanizaciji se za izgradnjo predorov uporabljajo še manjši predorski bagri, kamioni prekucniki, avtomešalci, črpalke za injektiranje, agregati, kompresor, prezračevalni sistemi in vrtalni stroj za natančno vrtanje dolgih horizontalnih vrtin.

 

MONITORINGI

spremljajo stanje rastlinstva in živalstva med gradnjo drugega tira. So obveznost družbe 2TDK pri varovanju in ohranjanju narave.

PORTAL

je začetek oziroma konec predora na prehodu v odprto traso. V širšem pomenu je portalno območje tisti del odprte trase pred predorom, kjer so nameščeni objekti, oprema in naprave, potrebne za nemoteno in varno uporabo predora.

TEHNIČNO OPAZOVANJE

Med gradnjo drugega tira se izvaja obsežen program tehničnega opazovanja, ki obsega geološko, hidrogeološko in krasoslovno spremljavo, geodetske in geotehnične meritve ter različne geofizikalne preiskave. S tem se zagotavlja ekonomska učinkovitost, optimizacija izkopnih del in podpornih ukrepov, trajnost in varnost med gradnjo in kasneje v času obratovanja proge.

 

GEOLOGIJA

FLIŠ

Sedimente, nastale z erozijo starejših kamnin, reke odplavljajo v morje. Od časa do časa taki peski in gline, ko še niso litificirani (sprijeti), v obliki podmorskih plazov zdrsnejo z roba karbonatne police po celinskem pobočju v oceanski bazen. Podmorski plazovi ustvarijo goste podmorske tokove, polne sedimenta. Ko ti kalni tokovi zdrsnejo v globlje dele morja, izgubijo hitrost, pri čemer iz njih počasi padajo sedimentni delci. Podmorske sedimente, ki jih ustvarja turbiditni tok, imenujemo turbiditi. Fliš sestavljajo predvsem turbiditi, urejeni v tanke plasti.

KARBONATNA POLICA ALI ŠELF

Plitvomorsko območje med obalnim pasom in oceanskim bazenom, na katerem se odlagajo karbonatni sedimenti. Lahko je ravna in položna – tako imenujemo karbonatna rampa –, lahko pa organizmi na njenem zunanjem robu zgradijo greben. Med grebenom in obalo nastane laguna. Zunanji del police se s strmejšim pobočjem spušča proti globokemu oceanskemu dnu. V nekaterih primerih so karbonatne police zelo velike. Sodobna primera sta Bahami v Mehiškem zalivu ali Veliki koralni greben v Avstraliji.

LAPOROVEC

Sedimentna kamnina sestavljena iz glinastih delcev (velikost delcev pod 0,002 mm) s karbonatnim cementom.

LUKNJIČARKE ALI FORAMINIFERE

Skupina velikih enoceličnih organizmov s kalcitnimi hišicami zelo različnih oblik. Velike bentoške luknjičarke so živele na morskem dnu, mikroskopsko majhne planktonske pa lebdele v vodi. Nekatere luknjičarke spominjajo na starodavne kovance, zato so jih geologi poimenovali numuliti (iz latinske besede nummus, kar pomeni kovanec),  druge, imenovane alveoline, pa so imele posebno strukturo, za katero je značilna prisotnost številnih kamric, ki so, če jih opazujemo z ročno lupo, videti kot majhne okrogle luknjice. V nekaterih plasteh so se foraminifere nakopičile v velikem številu.


Prevod vsebin za informacijsko točko Klanec v občini Hrpelje – Kozina v angleški, nemški in italijanski jezik je zagotovila prevajalska agencija MultiLingual.

Information point Klanec (Hrpelje – Kozina Municipality)

The village Klanec pri Kozini is located in the north-eastern part of Istria, in the valley below Kozina and Slavnik, at an altitude of 412 m. The village spreads out in two directions under the hill with St. Peter’s church and two magnificent lime trees. In the vicinity are two springs of the Glinščica stream.

The second track information point is positioned in the Klanec village. It is designed as an exhibition in a watchman facility of a former water pump for steam locomotives, built after the construction of the railway lines Divača-Pula (in 1876) and Hrpelje-Kozina-Trst (in 1887). Today a technical monument, the water pump was in operation, for railway purposes, until 1970, and then, for Ina purposes, until 1980. It consisted of two external water containers with volumes 6000 and 4500 cubic metres. Both were filled from a somewhat higher Glinščica river-bed. The water pump station also served to fill and prepare water in slightly higher positioned filtering water containers. From there, water was transported using the steam pump (high pressure pump) through a 1369-metre-long pipeline to 90-metre-higher water containers placed next to the Kozina railway station. The old water pump was renovated based on an agreement on ensuring levelling measures on the second track of the Divača-Koper railway line.

The Klanec information point is set up as an exhibition in the form of an interactive presentation of the second track project. The exhibition offers visitors some general information about the railway construction and allows them to examine the geological structure in the second track area, play an instrument made of limestone, listen to construction sounds and learn about the archaeological finds discovered on the railway line.

The information point’s added value is the glossary content referring to the second track construction and geology, which can be found below.

SECOND TRACK GLOSSARY

 

UNDERGROUND CONSTRUCTION

The second track follows the global trend called “going underground”. The upgrades in knowledge, technology and materials when it comes to constructing an underground infrastructure enables a safer, faster and more affordable tunnel construction than in the past, which is why more and more traffic lines are now constructed deep underground. This contributes to shorter traffic connections and smaller environmental impact.

 

CROWN

The dig of the tunnel tube under the second track project is divided into several phases – the crown and the invert. The crown is the top half of the tube and the invert is the bottom half.

MECHANISATION

Different construction and tunnelling machines are used to dig and support tunnels: tunnelling drilling rig, tunnelling excavator, wet concrete spraying robot machine, loading machine, mobile machinery – dumpers, lifting platforms.

Apart from the basic mechanisation, other machines used in tunnel construction include smaller tunnelling excavators, dumper trucks, concrete mixer trucks, injection pumps, aggregates, compressor, ventilation systems and drilling machine for precise drilling of long horizontal wells.

 

MONITORING

Monitoring of flora and fauna during the second track construction is the obligation of the company 2TDK for the preservation and protection of nature.

PORTAL

A portal is the beginning or end of a tunnel at the transition point to the open railway. In a wider sense, the portal area means a part of the open railway before the tunnel, where facilities, equipment and devices required for uninterrupted and safe use of the tunnel are located.

TECHNICAL OBSERVATION

During the second track construction, an extensive program of technical observation is performed, covering geological, hydrogeological and Karstic monitoring, geodetic and geotechnical measurements and various geophysical examinations. This ensures economic efficiency, optimisation of digging works and supporting measures, sustainability and safety during construction and later when the railway is functional.

 

GEOLOGY GLOSSARY

FLYSCH

Sediments derived from erosion of older bedrock, were carried by rivers into the sea. At times such sands and clays, when they were not yet lithified, slid down over the edge of the carbonate platform down the continental slope into the sea in the form of submarine landslides. Such landslides generated dense sediment-laden submarine flows called turbidity currents. After having slid into deeper parts of the seas, these currents lose velocity and therefore release their sediment load. The submarine deposits generated by a turbidity current are called turbidites. The flysch is mainly made up of turbidites, organized into repeated thin layers of shale, marlstone and sandstone.

CARBONATE PLATFORM OR SHELF

Shallow marine environment between the coastline and oceanic basin where carbonate sediments are deposited. It can be flat and gently inclined – this type of the carbonate platform is called carbonate ramp.  – or organisms build up a reef on its margin and a lagoon is formed between the reef and the coast. Carbonate slope usually connects outer parts of the shelf with deep oceanic floor. In some cases, carbonate platforms can be very large – examples found today include the Bahama Banks near the Gulf of Mexico and the Great Barrier Reef in Australia.

MARLSTONE

Sedimentary rock consisting of a mixture of fine-grained clay (grain size under 0.002 mm) and carbonate sediment.

FORAMINIFERA

Group of single-celled organisms, characterised by shells made of calcium carbonate of very diverse forms. The larger benthic foraminifera lived on or within the seafloor sediment, while the microscopic planktonic type floated in the water. Some foraminifera resemble ancient coins, hence their name nummulitids (from the Latin word nummus, meaning “coin”), and others, called alveolinids, had a special structure with multiple chambers, which appear, when observed under the magnifying glass, as small round holes. In some limestone layers foraminifera are accumulated in great abundance.

Punto informativo Klanec (comune Hrpelje – Kozina)

Il villaggio di Klanec pri Kozini si trova nella parte nord-orientale dell’Istria, nella valle sotto Kozina e Slavnik, ad un’altitudine di 412 m. Il paese si sviluppa in due rami sotto il colle con la chiesa di S. Pietro, e di fronte ad essa crescono due possenti tigli. Ci sono due sorgenti del torrente Glinščica vicino al villaggio.

Il punto informativo del secondo binario si trova proprio nel villaggio di Klanec. È stato concepito come un’esposizione nell’edificio del corpo di guardia dell’ex pompa dell’acqua per le locomotive a vapore, costruito dopo la costruzione delle diramazioni ferroviarie Divača-Pola (nel 1876) e Hrpelje-Kozina-Trieste (nel 1887). Per i bisogni della ferrovia, la suddetta pompa dell’acqua, che oggi è un monumento tecnico, ha funzionato fino al 1970, poi per le esigenze di INA fino al 1980. Comprendeva due serbatoi esterni con volumi di 6.000 e 4.500 metri cubi d’acqua. Entrambi venivano riempiti dal letto leggermente più alto del fiume Glinščica. La stazione di pompaggio è stata utilizzata anche per riempire e preparare l’acqua nei serbatoi di filtraggio leggermente più alti. Da questi, l’acqua veniva poi trasportata con l’ausilio di una pompa a vapore (pompa ad alta pressione) attraverso una condotta lunga 1.369 metri fino a serbatoi posti a 90 metri più in alto con volumi nei pressi della stazione ferroviaria di Kozina. La vecchia pompa dell’acqua è stata restaurata sulla base di un accordo sulla fornitura di misure compensative sul tracciato del secondo binario della linea ferroviaria sulla tratta Divača-Capodistria.

Il punto informativo di Klanec è allestito come una mostra sotto forma di presentazione interattiva del progetto del secondo binario. In mostra è possibile vedere alcune informazioni generali sulla costruzione della linea, verificare la composizione geologica del terreno sul tracciato del secondo binario, suonare uno strumento in pietra calcarea, ascoltare i suoni del cantiere e conoscere i ritrovamenti archeologici lungo il percorso.

Il punto informativo è arricchito dai contenuti del glossario nel campo della costruzione del secondo binario e nel campo della geologia, che trovate qui di seguito.

COSTRUZIONE DEL SECONDO BINARIO DIZIONARIO

COSTRUZIONE SOTTERRANEA

Il secondo binario segue il trend globale chiamato “going underground”. I progressi nella conoscenza, nella tecnologia e nei materiali per la costruzione di infrastrutture sotterranee rendono la costruzione di gallerie più sicura, veloce e conveniente rispetto al passato, motivo per cui oggi vengono costruite sempre più strade nel sottosuolo. Significa percorsi di traffico più brevi e un minore impatto sull’ambiente.

 

CALOTTA

Lo scavo della canna della galleria sul progetto del secondo binario è suddiviso in più fasi – una calotta e un ribasso con arco rovescio. La calotta è la parte superiore della canna della galleria, il ribasso è la parte inferiore.

MEZZI

Per lo scavo e il sostegno delle gallerie vengono utilizzate varie macchine edili e di scavo: Set di perforazione per galleria; escavatore per tunnel, macchina per la posa a umido dello sprity beton, pala, macchine operatrici – dumper, piattaforme elevatrici.

Oltre alla meccanizzazione di base, per la costruzione di gallerie vengono utilizzati escavatori da galleria più piccoli, autocarri ribaltabili, mixer, pompe di iniezione, inerti, compressori, sistemi di ventilazione e una perforatrice per la perforazione precisa di fori lunghi orizzontali.

 

MONITORAGGI

Monitorano lo stato della flora e della fauna durante la costruzione del secondo binario. Sono un obbligo dell’azienda 2TDK per la protezione e conservazione della natura.

PORTALE

È l’inizio o la fine della galleria nel passaggio al percorso aperto. In senso più ampio, l’area del portale è quella parte del tracciato aperto antistante la galleria, dove sono installati gli impianti, le attrezzature e i dispositivi necessari per un uso regolare e sicuro della galleria.

OSSERVAZIONE TECNICA

Durante la realizzazione del secondo binario viene svolto un ampio programma di osservazione tecnica, che comprende il monitoraggio geologico, idrogeologico e carsico, misurazioni geodetiche e geotecniche e varie indagini geofisiche. Ciò garantisce efficienza economica, ottimizzazione dei lavori di scavo e delle misure di sostegno, sostenibilità e sicurezza durante la costruzione e successivamente durante l’esercizio della linea.

 

GEOLOGIA DIZIONARIO

FLYSCH

I sedimenti formati dall’erosione delle rocce più antiche vengono spazzati via dai fiumi e confluiscono nel mare. Di tanto in tanto tali sabbie e argille, quando non ancora litificate (consolidate), scivolano dal bordo della piattaforma carbonatica lungo il versante continentale nel bacino oceanico sotto forma di frane sottomarine. Le frane sottomarine creano dense correnti sottomarine piene di sedimenti. Quando questi flussi di fango scivolano nelle parti più profonde del mare, perdono velocità, facendo cadere lentamente da queste delle particelle sedimentarie. I sedimenti sottomarini creati da una corrente di torbidite sono chiamati torbiditi. Il flysch è costituito principalmente da torbiditi disposte in strati sottili.

PIATTAFORMA CARBONATICA O SHELF

Area marina poco profonda compresa tra una fascia costiera e un bacino oceanico dove si depositano sedimenti carbonatici. Può essere piatta e orizzontale – questo è ciò che chiamiamo rampa di carbonato – oppure gli organismi possono costruire una costone sul bordo esterno. Tra il costone e la costa si forma una laguna. La parte esterna della piattaforma scende con una pendenza più ripida verso il profondo fondale oceanico. In alcuni casi le piattaforme carbonatiche sono molto grandi. Esempi moderni sono le Bahamas nel Golfo del Messico o la Grande Barriera Corallina in Australia.

MARNA

Roccia sedimentaria composta da particelle di argilla (granulometria inferiore a 0,002 mm) con cemento carbonatico.

FORAMINIFERI

Un gruppo di grandi organismi unicellulari con guscio di calcite di forme molto diverse. I grandi foraminiferi bentonici vivevano sul fondo del mare, mentre quelli planctonici microscopicamente piccoli galleggiavano nell’acqua. Alcuni foraminiferi somigliano a monete antiche, per cui i geologi li chiamarono nummuliti (dal latino nummus che significa moneta), mentre altri, detti alveolini, avevano una struttura particolare caratterizzata dalla presenza di numerosi alveoli che, se osservati con lente d’ingrandimento, assomigliavano a piccoli fori tondi. In alcuni strati, i foraminiferi si sono accumulati in gran numero.

Infostelle Klanec (Gemeinde Hrpelje – Kozina)

Das Dorf Klanec pri Kozina befindet sich im nordöstlichen Teil von Istrien, im Tal unterhalb von Kozina und dem Slavnik auf einer Höhe von 412 m ü. d. M. Das Dorf erstreckt sich in zwei Ästen am Fuße des Hügels mit der St. Peterskirche (sv. Peter), vor der zwei gewaltige Linden stehen. In der Nähe des Dorfes befinden sich zwei Quellen vom Bach Glinščica.

Die Infostelle vom 2. Gleis befindet sich direkt im Dorf Klanec. Sie ist als Ausstellung konzipiert, die im Wärterhaus der ehemaligen Wasserpumpe für die Dampflokomotive untergebracht ist, das nach dem Bau der Bahnlinien Divača-Pula (1876) und Hrpelje-Kozina-Trst (1887) gebaut wurde. Die oben erwähnte Wasserpumpe war bis 1970 für den Bedarf der Eisenbahn in Betrieb und diente anschließend bis 1980 für die Zwecke des Unternehmens Ina. Sie besaß zwei externe Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 6000 und 4500 Kubikmetern Wasser. Beide Wasserspeicher wurden von dem etwas höher gelegenen Bach Glinščica gespeist. Die Pumpstation hatte auch die Funktion der Wasserbefüllung und -bereitung in den etwas höher gelegenen Filter-Wasserspeichern. Aus diesen Wasserspeichern wurden mit Hilfe der Dampfpumpe (Hochdruckpumpe) das Wasser durch die 1369 m lange Rohrleitung in die 90 m höher liegenden Wasserspeicher entlang der Bahnstation in Kozina befördert. Die alte Wasserpumpe wurde auf der Grundlage des Abkommens über die Gewährleistung von Ausgleichsmaßnahmen auf der Trasse vom 2. Gleis der Bahnlinie im Abschnitt Divača-Koper erneuert.

Die Infostelle Klanec wurde als Ausstellung in Form einer interaktiven Projektpräsentation vom 2. Gleis eingerichtet. Bei der Ausstellung erfahren Sie allgemeine Daten über den Bau der Bahnlinie, Sie lernen die geologische Bodenzusammensetzung auf der Trasse vom 2. Gleis kennen und spielen auf einem Kalkstein-Instrument. Außerdem lauschen Sie den Geräuschen auf der Baustelle und lernen die archäologischen Funde auf der Trasse kennen.

An der Infostelle erhalten Sie noch ergänzende Informationen über die Inhalte aus dem nachfolgenden Wörterbuch mit den Begriffen in Zusammenhang mit dem Bau vom 2. Gleis und die Geologie.

DER BAU VOM 2. GLEIS WÖRTERBUCH

DIE BAUARBEITEN UNTER DER ERDE

Das 2. Gleis folgt dem globalen Trend „going underground“. Der Fortschritt im Wissen, in der Technologie und in den Baustoffen beim Bau der unterirdischen Infrastruktur ermöglicht einen schnelleren und preisgünstigen Tunnelbau als in der Vergangenheit, weshalb heutzutage immer mehr Verkehrsstraßen unterirdisch gebaut werden. Das Ergebnis sind kürzere Verkehrswege und geringere Auswirkungen auf die Umgebung.

 

KALOTTE

Der Ausbruch des Tunnels beim Projekt vom 2. Gleis ist in mehrere Phasen aufgeteilt – die Kalotte (der obere Teil des Tunnels) und die Strosse mit dem Sohlengewölbe. Die Kalotte ist der obere Teil des Tunnelrohrs und Strosse ist der untere Teil.

MECHANISIERUNG

Für den Aushub und die Unterstützung der Tunnels werden verschiedene Bau- und Tunnelmaschinen eingesetzt: Maschinen für die Tunnelbohrung; Tunnelbagger, Roboter für die Nassmontage des gespritzten Betons, Verlader, Arbeitsmaschinen – Vorderkipper, Hebebühnen.

Zusätzlich zur Grundmechanisierung werden für den Tunnelbau noch kleinere Tunnelbagger, Lkw-Kipper, automatische Mischer, Aggregate, Kompressoren, Lüftungssysteme zum präzisen Bohren von langen horizontalen Bohrlöchern verwendet.

 

 

 

MONITORING

Beobachtung des Zustands der Tier- und Pflanzenwelt während der Bauarbeiten am 2. Gleis. Dies ist die Verpflichtung der Gesellschaft 2TDK in Bezug auf den Schutz und die Erhaltung der Natur.

PORTAL

Der Beginn bzw. das Ende des Tunnels beim Übergang auf die offene Trasse. Im breiteren Sinne des Wortes ist der Portalbereich der Teil der offenen Trasse vor dem Tunnel, wo sich die Objekte, die Ausstattung und die Geräte, die für eine reibungslose und sichere Nutzung des Tunnels erforderlich sind, befinden.

TECHNISCHE BEOBACHTUNG

Während der Bauarbeiten an der Bahnlinie 2. Gleis wird ein umfassendes technisches Monitoring durchgeführt, das die geologischen und karstkundliche Beobachtungen, die geodätischen und geotechnischen Messungen sowie verschiedene geophysikalische Untersuchungen umfasst. Auf diese Weise werden die wirtschaftliche Effizienz, die Optimierung der Aushubarbeiten sowie der unterstützenden Maßnahmen, die Ausdauer sowie die Sicherheit während der Bauarbeiten und später während des Betriebs der Bahnlinie gewährleistet.

 

GEOLOGIE WÖRTERBUCH

FLYSCH

Die durch die Erosion von älteren Gesteinen entstandenen Sedimente werden von den Flüssen ins Meer gespült. Von Zeit zu Zeit rutschen solche Sande und Tone, wenn sie noch nicht lithifiziert (versteinert) sind, in Form eines unterseeischen Erdrutsches vom Rand der Carbonat-Plattform über den Kontinentalhang ins Ozeanbecken. Die unterseeischen Erdrutsche erzeugen dichte Unterwasserströmungen mit vielen Sedimentablagerungen. Wenn die Trübeströme (Suspensionsströme) in die tieferen Bereiche des Meeres rutschen, verlieren sie an Geschwindigkeit, wobei die Sedimentteilchen langsam von ihnen abfallen. Die vom Turbiditstrom erzeugten unterseeischen Sedimente werden Turbidite genannt. Das Flysch besteht vor allem aus Turbiditen, die aus dünnen Schichten bestehen.

CARBONATPLATTFORMN ODER SCHELF

Das ist der seichte Meeresbereich zwischen dem Küstenstreifen und dem Ozeanbecken, auf dem die Carbonat-Sedimente abgelagert werden. Die Carbonat-Plattform kann entweder flach und eben sein (Carbonat-Rampe), die Organismen können aber auch an deren Außenrand auch ein Riff bauen. Zwischen einem Riff und der Küste entsteht eine Lagune. Der äußere Teil des Schelfs fällt steil zum tiefen Ozeanboden ab. Manchmal sind die Carbonat-Plattformen sehr groß. Beispiele aus der heutigen Zeit sind die Bahamas in der Bucht von Mexiko oder das große Korallenriff vor Australien.

MERGEL

Das Sedimentgestein besteht aus tonhaltigen Teilchen (Teilchengröße < 0,002 mm) mit Carbonat-Zement.

FORAMINIFEREN ODER KAMMERLINGE

Eine Gruppe von großen einzelligen Organismen mit Kalzitgehäusen in sehr unterschiedlichen Größen. Die großen benthischen Foraminiferen lebten auf dem Meeresboden und die mikroskopisch kleinen als Plankton lebenden Arten schwebten im Wasser. Einige Foraminiferen erinnern an antike Münzen, weshalb die Geologen sie als Nummuliten (aus dem lateinischen Wort nummus = Münze) bezeichneten. Die anderen, die sog. Aveolinen, hatten eine ganz besondere Struktur mit zahlreichen Kammern, die unter der Lupe betrachtet wie kleine, runde Löcher aussehen. In einigen Schichten haben sich die Foraminiferen in großer Anzahl angesammelt.

Informacijske točke (SLO)

Informacijska točka Klanec (občina Hrpelje – Kozina)

Vas Klanec pri Kozini leži v severovzhodnem delu Istre, v dolini pod Kozino in Slavnikom, na nadmorski višini 412 m. Vas se razprostira v dveh krakih pod gričem s cerkvijo Sv. Petra, pred njo pa rasteta dve mogočni lipi. V bližini vasi sta dva izvira potoka Glinščica.

Informacijska točka drugega tira je postavljena prav v vasi Klanec. Zasnovana je kot razstava v objektu čuvajnice nekdanje vodne črpalke za parne lokomotive, ki je bila zgrajena po izgradnji železniških krakov Divača-Pula (leta 1876) in Hrpelje-Kozina-Trst (leta 1887). Za potrebe železnice je omenjena vodna črpalka, ki je danes tehnični spomenik, delovala do leta 1970, nato za potrebe Ine do leta 1980. Vsebovala je dva zunanja vodohrana s prostorninama 6000 in 4500 kubičnih metrov vode. Oba sta se polnila iz nekoliko višje ležeče struge Glinščice. Črpalna postaja je služila tudi za polnjenje in pripravo vode v nekoliko višje ležečih filtrirnih vodohranih. Iz teh so nato s pomočjo parne črpalke (visokotlačna črpalka) transportirali vodo po 1369 metrov dolgem cevovodu v 90 metrov višje ležeče vodohrane s prostorninama ob železniški postaji na Kozini. Stara vodna črpalka je bila obnovljena na podlagi sporazuma o zagotovitvi izravnalnih ukrepov na trasi drugega tira železniške proge na odseku Divača-Koper zaradi okrnitve narave v območju Krajinskega parka Beka.

Informacijska točka Klanec je pripravljena kot razstava v obliki interaktivne predstavitve projekta drugi tir. Na razstavi si lahko ogledate nekaj splošnih podatkov o gradnji proge, preverite geološko sestavo tal na trasi drugega tira, zaigrate na instrument iz apnenca, prisluhnete zvokom iz gradbišča in spoznavate arheološke najdbe na trasi.

Informacijska točka je obogatena z vsebinami slovarja s področja gradnje drugega tira in s področja geologije, ki ga najdete v nadaljevanju.

Informacijska točka Klanec v občini Hrpelje – Kozina je odprta za ogled skupin, vendar le po predhodnem dogovoru. Svoj interes za ogled lahko posredujete na elektronski naslov infotocka@2-tdk.si. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za termin ogleda.

 

GRADNJA DRUGEGA TIRA

GRADNJA POD ZEMLJO

Drugi tir sledi globalnemu trendu imenovanem »going underground«. Napredek znanja, tehnologije in materialov pri gradnji podzemne infrastrukture omogoča varnejšo, hitrejšo in cenovno ugodnejšo gradnjo predorov kot v preteklosti, zato se danes vedno več prometnic gradi globoko pod zemljo. Pomeni krajše prometne poti in manjši vpliv na okolje.

 

KALOTA

Izkop predorske cevi na projektu drugi tir je razdeljen v več faz – kaloto in stopnico s talnim obokom. Kalota je zgornji del predorske cevi, stopnica je spodnji del.

MEHANIZACIJA

Za izkop in podpiranje predorov se uporabljajo različni gradbeni in predorski stroji: Predorska vrtalna garnitura; predorski bager, robot za mokro vgradnjo brizganega betona, nakladač, delovni stroji – demperji, dvižne ploščadi.

Ob osnovni mehanizaciji se za izgradnjo predorov uporabljajo še manjši predorski bagri, kamioni prekucniki, avtomešalci, črpalke za injektiranje, agregati, kompresor, prezračevalni sistemi in vrtalni stroj za natančno vrtanje dolgih horizontalnih vrtin.

 

MONITORINGI

spremljajo stanje rastlinstva in živalstva med gradnjo drugega tira. So obveznost družbe 2TDK pri varovanju in ohranjanju narave.

PORTAL

je začetek oziroma konec predora na prehodu v odprto traso. V širšem pomenu je portalno območje tisti del odprte trase pred predorom, kjer so nameščeni objekti, oprema in naprave, potrebne za nemoteno in varno uporabo predora.

TEHNIČNO OPAZOVANJE

Med gradnjo drugega tira se izvaja obsežen program tehničnega opazovanja, ki obsega geološko, hidrogeološko in krasoslovno spremljavo, geodetske in geotehnične meritve ter različne geofizikalne preiskave. S tem se zagotavlja ekonomska učinkovitost, optimizacija izkopnih del in podpornih ukrepov, trajnost in varnost med gradnjo in kasneje v času obratovanja proge.

 

GEOLOGIJA

FLIŠ

Sedimente, nastale z erozijo starejših kamnin, reke odplavljajo v morje. Od časa do časa taki peski in gline, ko še niso litificirani (sprijeti), v obliki podmorskih plazov zdrsnejo z roba karbonatne police po celinskem pobočju v oceanski bazen. Podmorski plazovi ustvarijo goste podmorske tokove, polne sedimenta. Ko ti kalni tokovi zdrsnejo v globlje dele morja, izgubijo hitrost, pri čemer iz njih počasi padajo sedimentni delci. Podmorske sedimente, ki jih ustvarja turbiditni tok, imenujemo turbiditi. Fliš sestavljajo predvsem turbiditi, urejeni v tanke plasti.

KARBONATNA POLICA ALI ŠELF

Plitvomorsko območje med obalnim pasom in oceanskim bazenom, na katerem se odlagajo karbonatni sedimenti. Lahko je ravna in položna – tako imenujemo karbonatna rampa –, lahko pa organizmi na njenem zunanjem robu zgradijo greben. Med grebenom in obalo nastane laguna. Zunanji del police se s strmejšim pobočjem spušča proti globokemu oceanskemu dnu. V nekaterih primerih so karbonatne police zelo velike. Sodobna primera sta Bahami v Mehiškem zalivu ali Veliki koralni greben v Avstraliji.

LAPOROVEC

Sedimentna kamnina sestavljena iz glinastih delcev (velikost delcev pod 0,002 mm) s karbonatnim cementom.

LUKNJIČARKE ALI FORAMINIFERE

Skupina velikih enoceličnih organizmov s kalcitnimi hišicami zelo različnih oblik. Velike bentoške luknjičarke so živele na morskem dnu, mikroskopsko majhne planktonske pa lebdele v vodi. Nekatere luknjičarke spominjajo na starodavne kovance, zato so jih geologi poimenovali numuliti (iz latinske besede nummus, kar pomeni kovanec),  druge, imenovane alveoline, pa so imele posebno strukturo, za katero je značilna prisotnost številnih kamric, ki so, če jih opazujemo z ročno lupo, videti kot majhne okrogle luknjice. V nekaterih plasteh so se foraminifere nakopičile v velikem številu.


Prevod vsebin za informacijsko točko Klanec v občini Hrpelje – Kozina v angleški, nemški in italijanski jezik je zagotovila prevajalska agencija MultiLingual.

Information points (ENG)

Information point Klanec (Hrpelje – Kozina Municipality)

The village Klanec pri Kozini is located in the north-eastern part of Istria, in the valley below Kozina and Slavnik, at an altitude of 412 m. The village spreads out in two directions under the hill with St. Peter’s church and two magnificent lime trees. In the vicinity are two springs of the Glinščica stream.

The second track information point is positioned in the Klanec village. It is designed as an exhibition in a watchman facility of a former water pump for steam locomotives, built after the construction of the railway lines Divača-Pula (in 1876) and Hrpelje-Kozina-Trst (in 1887). Today a technical monument, the water pump was in operation, for railway purposes, until 1970, and then, for Ina purposes, until 1980. It consisted of two external water containers with volumes 6000 and 4500 cubic metres. Both were filled from a somewhat higher Glinščica river-bed. The water pump station also served to fill and prepare water in slightly higher positioned filtering water containers. From there, water was transported using the steam pump (high pressure pump) through a 1369-metre-long pipeline to 90-metre-higher water containers placed next to the Kozina railway station. The old water pump was renovated based on an agreement on ensuring levelling measures on the second track of the Divača-Koper railway line.

The Klanec information point is set up as an exhibition in the form of an interactive presentation of the second track project. The exhibition offers visitors some general information about the railway construction and allows them to examine the geological structure in the second track area, play an instrument made of limestone, listen to construction sounds and learn about the archaeological finds discovered on the railway line.

The information point’s added value is the glossary content referring to the second track construction and geology, which can be found below.

SECOND TRACK GLOSSARY

 

UNDERGROUND CONSTRUCTION

The second track follows the global trend called “going underground”. The upgrades in knowledge, technology and materials when it comes to constructing an underground infrastructure enables a safer, faster and more affordable tunnel construction than in the past, which is why more and more traffic lines are now constructed deep underground. This contributes to shorter traffic connections and smaller environmental impact.

 

CROWN

The dig of the tunnel tube under the second track project is divided into several phases – the crown and the invert. The crown is the top half of the tube and the invert is the bottom half.

MECHANISATION

Different construction and tunnelling machines are used to dig and support tunnels: tunnelling drilling rig, tunnelling excavator, wet concrete spraying robot machine, loading machine, mobile machinery – dumpers, lifting platforms.

Apart from the basic mechanisation, other machines used in tunnel construction include smaller tunnelling excavators, dumper trucks, concrete mixer trucks, injection pumps, aggregates, compressor, ventilation systems and drilling machine for precise drilling of long horizontal wells.

 

MONITORING

Monitoring of flora and fauna during the second track construction is the obligation of the company 2TDK for the preservation and protection of nature.

PORTAL

A portal is the beginning or end of a tunnel at the transition point to the open railway. In a wider sense, the portal area means a part of the open railway before the tunnel, where facilities, equipment and devices required for uninterrupted and safe use of the tunnel are located.

TECHNICAL OBSERVATION

During the second track construction, an extensive program of technical observation is performed, covering geological, hydrogeological and Karstic monitoring, geodetic and geotechnical measurements and various geophysical examinations. This ensures economic efficiency, optimisation of digging works and supporting measures, sustainability and safety during construction and later when the railway is functional.

 

GEOLOGY GLOSSARY

FLYSCH

Sediments derived from erosion of older bedrock, were carried by rivers into the sea. At times such sands and clays, when they were not yet lithified, slid down over the edge of the carbonate platform down the continental slope into the sea in the form of submarine landslides. Such landslides generated dense sediment-laden submarine flows called turbidity currents. After having slid into deeper parts of the seas, these currents lose velocity and therefore release their sediment load. The submarine deposits generated by a turbidity current are called turbidites. The flysch is mainly made up of turbidites, organized into repeated thin layers of shale, marlstone and sandstone.

CARBONATE PLATFORM OR SHELF

Shallow marine environment between the coastline and oceanic basin where carbonate sediments are deposited. It can be flat and gently inclined – this type of the carbonate platform is called carbonate ramp.  – or organisms build up a reef on its margin and a lagoon is formed between the reef and the coast. Carbonate slope usually connects outer parts of the shelf with deep oceanic floor. In some cases, carbonate platforms can be very large – examples found today include the Bahama Banks near the Gulf of Mexico and the Great Barrier Reef in Australia.

MARLSTONE

Sedimentary rock consisting of a mixture of fine-grained clay (grain size under 0.002 mm) and carbonate sediment.

FORAMINIFERA

Group of single-celled organisms, characterised by shells made of calcium carbonate of very diverse forms. The larger benthic foraminifera lived on or within the seafloor sediment, while the microscopic planktonic type floated in the water. Some foraminifera resemble ancient coins, hence their name nummulitids (from the Latin word nummus, meaning “coin”), and others, called alveolinids, had a special structure with multiple chambers, which appear, when observed under the magnifying glass, as small round holes. In some limestone layers foraminifera are accumulated in great abundance.

Punti informativi (ITA)

Punto informativo Klanec (comune Hrpelje – Kozina)

Il villaggio di Klanec pri Kozini si trova nella parte nord-orientale dell’Istria, nella valle sotto Kozina e Slavnik, ad un’altitudine di 412 m. Il paese si sviluppa in due rami sotto il colle con la chiesa di S. Pietro, e di fronte ad essa crescono due possenti tigli. Ci sono due sorgenti del torrente Glinščica vicino al villaggio.

Il punto informativo del secondo binario si trova proprio nel villaggio di Klanec. È stato concepito come un’esposizione nell’edificio del corpo di guardia dell’ex pompa dell’acqua per le locomotive a vapore, costruito dopo la costruzione delle diramazioni ferroviarie Divača-Pola (nel 1876) e Hrpelje-Kozina-Trieste (nel 1887). Per i bisogni della ferrovia, la suddetta pompa dell’acqua, che oggi è un monumento tecnico, ha funzionato fino al 1970, poi per le esigenze di INA fino al 1980. Comprendeva due serbatoi esterni con volumi di 6.000 e 4.500 metri cubi d’acqua. Entrambi venivano riempiti dal letto leggermente più alto del fiume Glinščica. La stazione di pompaggio è stata utilizzata anche per riempire e preparare l’acqua nei serbatoi di filtraggio leggermente più alti. Da questi, l’acqua veniva poi trasportata con l’ausilio di una pompa a vapore (pompa ad alta pressione) attraverso una condotta lunga 1.369 metri fino a serbatoi posti a 90 metri più in alto con volumi nei pressi della stazione ferroviaria di Kozina. La vecchia pompa dell’acqua è stata restaurata sulla base di un accordo sulla fornitura di misure compensative sul tracciato del secondo binario della linea ferroviaria sulla tratta Divača-Capodistria.

Il punto informativo di Klanec è allestito come una mostra sotto forma di presentazione interattiva del progetto del secondo binario. In mostra è possibile vedere alcune informazioni generali sulla costruzione della linea, verificare la composizione geologica del terreno sul tracciato del secondo binario, suonare uno strumento in pietra calcarea, ascoltare i suoni del cantiere e conoscere i ritrovamenti archeologici lungo il percorso.

Il punto informativo è arricchito dai contenuti del glossario nel campo della costruzione del secondo binario e nel campo della geologia, che trovate qui di seguito.

COSTRUZIONE DEL SECONDO BINARIO DIZIONARIO

COSTRUZIONE SOTTERRANEA

Il secondo binario segue il trend globale chiamato “going underground”. I progressi nella conoscenza, nella tecnologia e nei materiali per la costruzione di infrastrutture sotterranee rendono la costruzione di gallerie più sicura, veloce e conveniente rispetto al passato, motivo per cui oggi vengono costruite sempre più strade nel sottosuolo. Significa percorsi di traffico più brevi e un minore impatto sull’ambiente.

 

CALOTTA

Lo scavo della canna della galleria sul progetto del secondo binario è suddiviso in più fasi – una calotta e un ribasso con arco rovescio. La calotta è la parte superiore della canna della galleria, il ribasso è la parte inferiore.

MEZZI

Per lo scavo e il sostegno delle gallerie vengono utilizzate varie macchine edili e di scavo: Set di perforazione per galleria; escavatore per tunnel, macchina per la posa a umido dello sprity beton, pala, macchine operatrici – dumper, piattaforme elevatrici.

Oltre alla meccanizzazione di base, per la costruzione di gallerie vengono utilizzati escavatori da galleria più piccoli, autocarri ribaltabili, mixer, pompe di iniezione, inerti, compressori, sistemi di ventilazione e una perforatrice per la perforazione precisa di fori lunghi orizzontali.

 

MONITORAGGI

Monitorano lo stato della flora e della fauna durante la costruzione del secondo binario. Sono un obbligo dell’azienda 2TDK per la protezione e conservazione della natura.

PORTALE

È l’inizio o la fine della galleria nel passaggio al percorso aperto. In senso più ampio, l’area del portale è quella parte del tracciato aperto antistante la galleria, dove sono installati gli impianti, le attrezzature e i dispositivi necessari per un uso regolare e sicuro della galleria.

OSSERVAZIONE TECNICA

Durante la realizzazione del secondo binario viene svolto un ampio programma di osservazione tecnica, che comprende il monitoraggio geologico, idrogeologico e carsico, misurazioni geodetiche e geotecniche e varie indagini geofisiche. Ciò garantisce efficienza economica, ottimizzazione dei lavori di scavo e delle misure di sostegno, sostenibilità e sicurezza durante la costruzione e successivamente durante l’esercizio della linea.

 

GEOLOGIA DIZIONARIO

FLYSCH

I sedimenti formati dall’erosione delle rocce più antiche vengono spazzati via dai fiumi e confluiscono nel mare. Di tanto in tanto tali sabbie e argille, quando non ancora litificate (consolidate), scivolano dal bordo della piattaforma carbonatica lungo il versante continentale nel bacino oceanico sotto forma di frane sottomarine. Le frane sottomarine creano dense correnti sottomarine piene di sedimenti. Quando questi flussi di fango scivolano nelle parti più profonde del mare, perdono velocità, facendo cadere lentamente da queste delle particelle sedimentarie. I sedimenti sottomarini creati da una corrente di torbidite sono chiamati torbiditi. Il flysch è costituito principalmente da torbiditi disposte in strati sottili.

PIATTAFORMA CARBONATICA O SHELF

Area marina poco profonda compresa tra una fascia costiera e un bacino oceanico dove si depositano sedimenti carbonatici. Può essere piatta e orizzontale – questo è ciò che chiamiamo rampa di carbonato – oppure gli organismi possono costruire una costone sul bordo esterno. Tra il costone e la costa si forma una laguna. La parte esterna della piattaforma scende con una pendenza più ripida verso il profondo fondale oceanico. In alcuni casi le piattaforme carbonatiche sono molto grandi. Esempi moderni sono le Bahamas nel Golfo del Messico o la Grande Barriera Corallina in Australia.

MARNA

Roccia sedimentaria composta da particelle di argilla (granulometria inferiore a 0,002 mm) con cemento carbonatico.

FORAMINIFERI

Un gruppo di grandi organismi unicellulari con guscio di calcite di forme molto diverse. I grandi foraminiferi bentonici vivevano sul fondo del mare, mentre quelli planctonici microscopicamente piccoli galleggiavano nell’acqua. Alcuni foraminiferi somigliano a monete antiche, per cui i geologi li chiamarono nummuliti (dal latino nummus che significa moneta), mentre altri, detti alveolini, avevano una struttura particolare caratterizzata dalla presenza di numerosi alveoli che, se osservati con lente d’ingrandimento, assomigliavano a piccoli fori tondi. In alcuni strati, i foraminiferi si sono accumulati in gran numero.

Infostellen (DE)

Infostelle Klanec (Gemeinde Hrpelje – Kozina)

Das Dorf Klanec pri Kozina befindet sich im nordöstlichen Teil von Istrien, im Tal unterhalb von Kozina und dem Slavnik auf einer Höhe von 412 m ü. d. M. Das Dorf erstreckt sich in zwei Ästen am Fuße des Hügels mit der St. Peterskirche (sv. Peter), vor der zwei gewaltige Linden stehen. In der Nähe des Dorfes befinden sich zwei Quellen vom Bach Glinščica.

Die Infostelle vom 2. Gleis befindet sich direkt im Dorf Klanec. Sie ist als Ausstellung konzipiert, die im Wärterhaus der ehemaligen Wasserpumpe für die Dampflokomotive untergebracht ist, das nach dem Bau der Bahnlinien Divača-Pula (1876) und Hrpelje-Kozina-Trst (1887) gebaut wurde. Die oben erwähnte Wasserpumpe war bis 1970 für den Bedarf der Eisenbahn in Betrieb und diente anschließend bis 1980 für die Zwecke des Unternehmens Ina. Sie besaß zwei externe Wasserspeicher mit einem Fassungsvermögen von 6000 und 4500 Kubikmetern Wasser. Beide Wasserspeicher wurden von dem etwas höher gelegenen Bach Glinščica gespeist. Die Pumpstation hatte auch die Funktion der Wasserbefüllung und -bereitung in den etwas höher gelegenen Filter-Wasserspeichern. Aus diesen Wasserspeichern wurden mit Hilfe der Dampfpumpe (Hochdruckpumpe) das Wasser durch die 1369 m lange Rohrleitung in die 90 m höher liegenden Wasserspeicher entlang der Bahnstation in Kozina befördert. Die alte Wasserpumpe wurde auf der Grundlage des Abkommens über die Gewährleistung von Ausgleichsmaßnahmen auf der Trasse vom 2. Gleis der Bahnlinie im Abschnitt Divača-Koper erneuert.

Die Infostelle Klanec wurde als Ausstellung in Form einer interaktiven Projektpräsentation vom 2. Gleis eingerichtet. Bei der Ausstellung erfahren Sie allgemeine Daten über den Bau der Bahnlinie, Sie lernen die geologische Bodenzusammensetzung auf der Trasse vom 2. Gleis kennen und spielen auf einem Kalkstein-Instrument. Außerdem lauschen Sie den Geräuschen auf der Baustelle und lernen die archäologischen Funde auf der Trasse kennen.

An der Infostelle erhalten Sie noch ergänzende Informationen über die Inhalte aus dem nachfolgenden Wörterbuch mit den Begriffen in Zusammenhang mit dem Bau vom 2. Gleis und die Geologie.

DER BAU VOM 2. GLEIS WÖRTERBUCH

DIE BAUARBEITEN UNTER DER ERDE

Das 2. Gleis folgt dem globalen Trend „going underground“. Der Fortschritt im Wissen, in der Technologie und in den Baustoffen beim Bau der unterirdischen Infrastruktur ermöglicht einen schnelleren und preisgünstigen Tunnelbau als in der Vergangenheit, weshalb heutzutage immer mehr Verkehrsstraßen unterirdisch gebaut werden. Das Ergebnis sind kürzere Verkehrswege und geringere Auswirkungen auf die Umgebung.

 

KALOTTE

Der Ausbruch des Tunnels beim Projekt vom 2. Gleis ist in mehrere Phasen aufgeteilt – die Kalotte (der obere Teil des Tunnels) und die Strosse mit dem Sohlengewölbe. Die Kalotte ist der obere Teil des Tunnelrohrs und Strosse ist der untere Teil.

MECHANISIERUNG

Für den Aushub und die Unterstützung der Tunnels werden verschiedene Bau- und Tunnelmaschinen eingesetzt: Maschinen für die Tunnelbohrung; Tunnelbagger, Roboter für die Nassmontage des gespritzten Betons, Verlader, Arbeitsmaschinen – Vorderkipper, Hebebühnen.

Zusätzlich zur Grundmechanisierung werden für den Tunnelbau noch kleinere Tunnelbagger, Lkw-Kipper, automatische Mischer, Aggregate, Kompressoren, Lüftungssysteme zum präzisen Bohren von langen horizontalen Bohrlöchern verwendet.

 

 

 

MONITORING

Beobachtung des Zustands der Tier- und Pflanzenwelt während der Bauarbeiten am 2. Gleis. Dies ist die Verpflichtung der Gesellschaft 2TDK in Bezug auf den Schutz und die Erhaltung der Natur.

PORTAL

Der Beginn bzw. das Ende des Tunnels beim Übergang auf die offene Trasse. Im breiteren Sinne des Wortes ist der Portalbereich der Teil der offenen Trasse vor dem Tunnel, wo sich die Objekte, die Ausstattung und die Geräte, die für eine reibungslose und sichere Nutzung des Tunnels erforderlich sind, befinden.

TECHNISCHE BEOBACHTUNG

Während der Bauarbeiten an der Bahnlinie 2. Gleis wird ein umfassendes technisches Monitoring durchgeführt, das die geologischen und karstkundliche Beobachtungen, die geodätischen und geotechnischen Messungen sowie verschiedene geophysikalische Untersuchungen umfasst. Auf diese Weise werden die wirtschaftliche Effizienz, die Optimierung der Aushubarbeiten sowie der unterstützenden Maßnahmen, die Ausdauer sowie die Sicherheit während der Bauarbeiten und später während des Betriebs der Bahnlinie gewährleistet.

 

GEOLOGIE WÖRTERBUCH

FLYSCH

Die durch die Erosion von älteren Gesteinen entstandenen Sedimente werden von den Flüssen ins Meer gespült. Von Zeit zu Zeit rutschen solche Sande und Tone, wenn sie noch nicht lithifiziert (versteinert) sind, in Form eines unterseeischen Erdrutsches vom Rand der Carbonat-Plattform über den Kontinentalhang ins Ozeanbecken. Die unterseeischen Erdrutsche erzeugen dichte Unterwasserströmungen mit vielen Sedimentablagerungen. Wenn die Trübeströme (Suspensionsströme) in die tieferen Bereiche des Meeres rutschen, verlieren sie an Geschwindigkeit, wobei die Sedimentteilchen langsam von ihnen abfallen. Die vom Turbiditstrom erzeugten unterseeischen Sedimente werden Turbidite genannt. Das Flysch besteht vor allem aus Turbiditen, die aus dünnen Schichten bestehen.

CARBONATPLATTFORMN ODER SCHELF

Das ist der seichte Meeresbereich zwischen dem Küstenstreifen und dem Ozeanbecken, auf dem die Carbonat-Sedimente abgelagert werden. Die Carbonat-Plattform kann entweder flach und eben sein (Carbonat-Rampe), die Organismen können aber auch an deren Außenrand auch ein Riff bauen. Zwischen einem Riff und der Küste entsteht eine Lagune. Der äußere Teil des Schelfs fällt steil zum tiefen Ozeanboden ab. Manchmal sind die Carbonat-Plattformen sehr groß. Beispiele aus der heutigen Zeit sind die Bahamas in der Bucht von Mexiko oder das große Korallenriff vor Australien.

MERGEL

Das Sedimentgestein besteht aus tonhaltigen Teilchen (Teilchengröße < 0,002 mm) mit Carbonat-Zement.

FORAMINIFEREN ODER KAMMERLINGE

Eine Gruppe von großen einzelligen Organismen mit Kalzitgehäusen in sehr unterschiedlichen Größen. Die großen benthischen Foraminiferen lebten auf dem Meeresboden und die mikroskopisch kleinen als Plankton lebenden Arten schwebten im Wasser. Einige Foraminiferen erinnern an antike Münzen, weshalb die Geologen sie als Nummuliten (aus dem lateinischen Wort nummus = Münze) bezeichneten. Die anderen, die sog. Aveolinen, hatten eine ganz besondere Struktur mit zahlreichen Kammern, die unter der Lupe betrachtet wie kleine, runde Löcher aussehen. In einigen Schichten haben sich die Foraminiferen in großer Anzahl angesammelt.

Skip to content