+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Izkopanih 11 kilometrov predorov, odkritih 25 kraških jam

Izvajalci del na drugem tiru so izkopali 11 kilometrov glavnih in servisnih cevi drugega tira. Od sedmih predorov na trasi se jih zdaj gradi šest (predor T7 je v bistvu že zgrajen, trenutno se tam izvajajo dela izvedbe talnega oboka), pospešeno se gradita tudi viadukta Gabrovica in Vinjan.

Stebri viadukta Gabrovica, če pogledamo iz avtocestnega viadukta Črni Kal, so že dobro vidni. Steber 7 je že končan, v kratkem pa se bo začelo potiskanje voziščne konstrukcije iz delavnice. Viadukt bo tako dobil prvi del prekladne konstrukcije v dolžini 32 metrov. Tudi pri viaduktu Vinjan so že vidni podporni stebri, sicer pa se izvajajo dela na temeljenju viadukta.

Z dokončanjem objekta Glinščica so izvajalci del lahko pričeli s podzemnim izkopom in zdaj sta se lahko na obeh straneh viadukta pričela kopati najdaljša predora na trasi, T1 Lokev in T2 Beka. Predor Lokev iz divaške smeri in predor Beka iz koprske sicer že lepo napredujeta, gradijo pa se tudi predori T3 Stepani, T4 Tinjan in T8 Škofije.

Kraški pojavi bistveno ne ovirajo gradnje

Do zdaj so izvajalci naleteli na 25 manjših in srednje velikih kraških jam, ki zaenkrat niso v preveliki meri ovirale gradnje drugega tira. 23 od teh so odkrili v predoru Lokev, dve jami pa v predoru Beka. Do zadnje odkrite jame se je dostopalo z dvižno košaro, osrednji del jame pa se nahaja med obema predorskima cevema. Po napovedih, ki predvidevajo približno 100 jam na celotni trasi, smo jih zdaj torej odkrili približno četrtino.

Tekom izvajanja del se je pokazalo, da na določenih postavkah (zlasti pri izvajanju izkopnih del in primarne podgradnje na predorih T7 in T8, manjši obseg kraških pojavov, kot je bilo predvideno in s tem povezanimi aktivnosti meritev in spremljave) prihaja do prihrankov, katere trenutna ocena je do 10 milijonov evrov.

Ravnanje z viški materialov

Eno izmed pomembnih področij pri izvajanju drugega tira je ravnanje z viški izkopanega materiala, ker bo pri gradnji predorov v skupni dolžini 37 kilometrov nastalo skupno preko 4,3 milijone kubičnih metrov materiala. Družba 2TDK je usmerjena v iskanje tehnično in cenovno učinkovitih strategij ravnanja z izkopanim materialom – večino apnenca in fliša se bo predelalo in uporabilo pri drugih fazah dela ali prepeljalo v bližnje kamnolome, nekaj apnenca se bo poskusilo prodati tudi na trgu. Za vnos zemeljskega izkopa iz gradnje drugega tira pa se uporablja deponija Bekovec, do zdaj je bilo na to območje vgrajeno že 725 000 kubičnih metrov materiala.

Pred nami je zadnji sklop del – Sklop 3

V okviru izvedbe železniških in predorskih sistemov na celotni trasi nove proge je potrebno izvesti prestavitev obstoječe proge v Divači. Za izvedbo teh del so objavljena tri javna naročila, pričakujemo, da bi z izvedbo del na prestavitvi obstoječe proge lahko pričeli v začetku leta 2023. Najprej pa je treba obnoviti javno naročilo za deviacijo proge v Divači, tokrat s konkurenčnim dialogom, kar bo pospešilo postopek. Pomembno je namreč, da se takoj po dokončanju predorov, prične gradnja tirov. Za tretji sklop družba 2TDK načrtuje pridobitev dodatnih nepovratnih evropskih sredstev v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027.

Novelacija investicijskega programa

Družba 2TDK je pristopila k pripravi druge novelacije investicijskega programa (t.i. NIP2). Gradbeništvo je namreč panoga, kjer se že nekaj časa občutijo podražitve gradbenih materialov, surovin in energentov in vse to vpliva tudi na gradnjo drugega tira. Trenutno veljaven investicijski program (NIP1) namreč ne zajema podražitev, ki so zaradi geopolitičnega dogajanja v začetku leta 2022 neizogibna. V primerjavi z do sedaj veljavno novelacijo investicijskega programa se spreminja tudi struktura virov (ni več udeležbe tujega kapitala – zaledne države), investicijska vrednost in terminski plan realizacije projekta.

V zvezi s posojili mednarodnih finančnih institucij je bilo za projekt v letu 2019 že odobrenih do 250 mio EUR posojila s strani EIB, družba 2TDK pa je v fazi intenzivnih razgovorov z omenjeno banko glede izpolnjevanja pogojev za sklenitev posojilne pogodbe.

Skip to content