+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Ob gradnji drugega tira skrbimo tudi za okolje

Trasa projekta  drugega tira železniške proge tira poteka po kar nekaj okoljsko pomembnih in varovanih območjih: preko celotnega  območja Krasa, nahaja se na območju Krajinskega parka Beka, na območju Nature 2000 in na zaščitenih območjih rek, med katerimi so najpomembnejše Osapska reka s pritoki, Škofijski, Vinjanski in Plavski potok ter reka Rižana in Krniški potok.

Ukrepi za varovanje okolja med gradnjo so natančno predpisani. S predhodno izdelanimi okoljskimi študijami in presojami vplivov nove proge na okolje je bilo ugotovljeno, da je največje vplive na okolje pričakovati prav med gradnjo. Že med projektiranjem proge je bilo treba poiskati rešitve, ki so okolju čim prijaznejše. Prav iz tega razloga v dolini Glinščice poteka proga drugega tira med prvim in drugim predorom po zaprtem viaduktu, da med obratovanjem proge ne bi prišlo do onesnaženja doline Glinščice.

Prav tako ima izvajalec na primer časovne omejitve posameznih del v času razmnoževanja posameznih živalskih vrst, in sicer prepoved sečnje dreves zaradi razmnoževanja hroščev med aprilom in avgustom, prepoved sečnje dreves zaradi razmnoževanja ptic med aprilom in junijem in prepoved regulacijskih del v vodah zaradi razmnoževanja rakov med septembrom in novembrom. Nasploh se mora izvajanje del v čim večji meri prilagoditi življenjskim ciklom posameznih živalskih vrst v času razmnoževanja, vzrejanja mladičev in v času prezimovanja.

Med gradnjo se izvaja monitoring. Izvajalec gradbenih del s pooblaščenimi institucijami izvaja redne kontrole kakovosti zraka, obremenitve s hrupom, kakovosti površinskih vod, kakovosti podzemnih voda ter kakovosti tal in odpadkov, meritve vibracij in upoštevati zahteve glede svetlobnega onesnaževanja okolja. Izvajajo se tudi monitoringi živalstva in rastlinstva, ki preverjajo morebitne vplive gradnje na ptice, med katerimi je tudi sova uharica, na netopirje, ribe, rake, dvoživke  in vsak mesec tudi pregled stanja habitatnih tipov in vodnih organizmov.

V letu 2021 je družba 2TDK kot izravnalni ukrep zaradi poseka dreves zaradi izvedbe dostopnih cest namestila 45 netopirnic različnih tipov.

Skip to content