+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Podpis aneksa št. 4 k Pogodbi za izgradnjo dostopnih cest

Glede na predvideno traso železniške proge drugega tira Divača – Koper je bilo potrebno na novo zgraditi vrsto dostopnih cest, in sicer tudi z namenom, da težki tovorni promet ne bi obremenjeval krajev in krajanov, ki živijo ob trasi. Vseh 32 dostopnih cest, skupaj dolgih 22,8 kilometrov, omogoča, da bo gradnja proge drugega tira potekala nemoteno. 23 je novo zgrajenih v dolžini 20 km, drugo so obstoječe lokalne ceste, kolovozi in razširjene poljske poti.

Med samo gradnjo dostopnih cest za gradnjo drugega tira pa je prišlo glede na prvotno določena in naročena dela do več nepredvidenih del, ki so bila s strani inženirjev potrjena kot upravičena in potrebna. Nepredvidena dela so nastala predvsem zaradi bistveno drugačnih geološko geomehanskih razmer, kot je bilo predvideno z osnovnimi raziskavami, na osnovi katerih je bila izdelana projektna dokumentacija.  Ostala nepredvidena dela so bila povezana tudi s prestavitvijo telekomunikacijskih vodov in optičnih kablov, ki niso bili ustrezno zavedeni v kataster komunalnih vodov. Nepredvideni stroški so bili povezani tudi z zaščito arheoloških ostalin in spremembo načina odvodnjavanja. Vseeno pa aneks upošteva tudi prihranke na določenih delih, ki jih je predlagal izvajalec.

Vrednost aneksa št. 4 med družbo 2TDK (naročnik) in Konzorcijem v sestavi Kolektor CGP in Euro-Asfalt znaša 1,2 milijona evrov brez DDV.  Vrednost pogodbe o dostopnih cestah tako na podlagi novo podpisanega aneksa znaša 14,2 milijona evrov brez DDV oz. 17,3 milijona evrov z DDV. Ob tem pa poudarjamo, da je ocenjena vrednost v investicijskem programu znašala 22,5 milijona evrov, torej je kljub nepredvidenemu delu trenutni končni znesek še vedno bistveno nižji kot ocenjena investicijska vrednost. Nadzorni svet družbe 2TDK je danes dal soglasje k podpisu aneksa, uprava družbe 2TDK pa je aneks že podpisala. Zdaj je ta poslan v podpis izvajalcu del.

Tokratni aneks je četrti k osnovni pogodbi za izgradnjo dostopnih cest, potrebnih za gradnjo drugega tira železniške proge Divača –  Koper. S prvim aneksom se je urejalo pogodbena razmerja med Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in družbo 2TDK, drugi aneks je obravnaval izvedbo obvozne ceste mimo naselja Beka, aneks št. 3 pa se je nanašal na nepredvidena dela in podaljšanje pogodbenega roka za dokončanje del na nekaterih dostopnih cestah. Tudi aneks št. 4 se sklepa zaradi nepredvidenih del, med drugim potrebnih za izvedbo podpornega zidu, za zaščito arheoloških ostalin, zaradi spremenjenega načina odvodnjavanja, izvedbe cevovoda, ipd.

Po izgradnji drugega tira bodo dostopne ceste predane lokalni skupnosti v uporabljanje. Lastnikom bodo olajšale dostop do zemljišč. Z izgradnjo dostopnih cest pa se izboljšuje tudi požarna varnost, ki je na Primorskem zelo pomembna.

Skip to content