+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

V družbi 2TDK se zavedamo pomena izgradnje drugega tira skladno s časovnimi roki

Gradnja drugega tira je sodoben, ekonomsko upravičen in okoljsko sprejemljiv projekt, ki bo pospešil razvoj slovenske logistične industrije in na splošno prispeval k slovenskemu in regionalnemu gospodarskemu razvoju zaradi povečanih tokov blaga v srednjeevropsko zaledje.

V družbi 2TDK  se zavedamo pričakovanj ministrstva za infrastrukturo glede časovnice izgradnje, pri čemer poudarjamo, da na dnevni ravni beležimo časovne in finančne prihranke. Nezanemarljivo dejstvo pa je, da smo ob gradnji soočeni tudi s širšimi okoliščinami in dogajanjem, na katerega pa v družbi nimamo vpliva in ki tudi vplivajo na časovnico dokončanja izgradnje.

Gradbeništvo je panoga, kjer ni mogoče povsem natančno s predhodnimi preiskavami določiti, kako dolgo bo trajala določena faza dela. Ob tako velikem infrastrukturnem projektu kot je drugi tir in zlasti ob upoštevanju, da se 75 % projekta gradi v predorih, so kljub dokaj obsežnim predhodnim geološkim raziskavam, še vedno možna odstopanja od predvidenega. Ta odstopanja so lahko pozitivna ali negativna, trenutno pa predvsem pri predorskih delih ugotavljamo, da se izvajajo hitreje kot je bilo predvideno. Oba predora, ki sta že prebita, sta bila zgrajena pred predvideno časovnico, tudi preboj predora Škofije (T8), ki ga pričakujemo konec tega meseca, se bo zgodil pred predvidenim rokom. To so glavni razlogi, da lahko razmišljamo o tem, da bi se dalo časovnico izgradnje drugega tira skrajšati – vse pa je seveda najbolj pogojeno z ustreznimi geološkimi razmerami, na katere pa nimamo vpliva. Prav tako nismo imeli vpliva na nekatere druge dogodke (npr. vojna v Ukrajini, oteženo pridobivanje delovnih dovoljenj za tuje delavce, ipd.).

Naj tako spomnimo, da je Izvajalec na obeh pogodbah za sklop 1 in 2 podal zahtevka za podaljšanje vmesnih rokov gradnje – pričetek izkopnih del na predorih. Glede na to, da pogodbeni roki za izvedbo gradenj skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE; 116. člen) med veljavnostjo epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (do 16. 6. 2021) niso tekli, je bil zahtevek za podaljšanje roka za izkopna dela na predorih utemeljen. Posledično tako roki od podpisa obeh pogodb do vključno 16. 6. 2021, ko je bil razglašen konec epidemije v Sloveniji, niso tekli, in so se zato avtomatsko zamaknili roki začetka izkopnih del na predorih. Ugotovljeno je bilo, da so roki na obeh pogodbah v skladu s pravili FIDIC pričeli teči 24. 6. 2021, skladno s tem pa se je zamaknil tudi zaključek del.

Za sklop 1 je bil tako ocenjen zamik zaradi kasnitve izvedbe za okoli 10 (deset) mesecev, kar zajema tako razloge, povezane s COVID-19 kot tudi zamik zaradi kasnejšega začetka del v dolini Glinščice, na kar je vplivala dejanska geološka situacija na lokaciji gradbišča, ki je odstopala od načrtovane. Posledično se ocenjuje kasnitev dokončanja izgradnje vseh treh sklopov drugega tira. Za sklop 2 pa trenutno dela kažejo na krajši zamik, ki pa ne vpliva na končni zamik izvedbe projekta. V družbi 2TDK prav tako poudarjamo, da smo z nekaterimi deli zaključili hitreje od prvotno načrtovanih, prav tako opuščamo nekatere izvedbene dele projekta, za katere se je izkazalo, da se jih lahko projektira na drug način (npr. opustitev izgradnje vodnih vrat in izvedba s stopnicami, …). Zato predvidevamo, da bi predvideno časovnico zaključka del, ki je zdaj bila ocenjena, da bi se zaključila sredi leta 2026, skrajšali za tri mesece.

Za konec naj poudarimo, da v družbi 2TDK še naprej iščemo rešitve za sprotne izzive, ki jih prinaša gradnja, še dodatno pa možnosti za dodatno časovno optimizacijo izgradnje.

16.02.2023

Skip to content