+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

KOHEZIJSKI SKLAD

Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture.

Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite države članice EU, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU.

Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni okoljski projekti in projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.

Izvajanje evropske kohezijske politike zajema številne aktivnosti na različnih nivojih, ki jih izvajajo posamezne institucije v Sloveniji. Razdelitev odgovornosti v okviru institucij določa Uredba 41/2007.

Družba je 8. 9. 2020 prejela Odločitev o podpori s strani Evropske komisije št. 2019SI16CFMP001 za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada, s katero so bila družbi 2TDK kot upravičencu dodeljena nepovratna sredstva v višini 80,0 mio EUR. Delež sofinanciranja je 85% upravičenih stroškov. S sklenitvijo pogodbe 7. 5. 2021 med družbo 2TDK in Ministrstvom za infrastrukturo so bila družbi dodeljena tudi pripadajoča sredstva slovenske udeležb v višini 15% upravičenih stroškov, v višini 14,1 mio EUR. Obdobje upravičenosti izdatkov je 1.1.2014 do 31.12.2023.

Naslov operacije: Del  drugega tira Divača – Koper (Ukrep 3) (»Del« se nanaša na projekt Drugi tir Divača  – Koper, in sicer na izgradnjo predora T8 in viaduktov V1 in V2)

Trenutna enotirna proga na železniškem odseku Divača – Koper ne izpolnjuje sodobnih transportnih zahtev in zaradi omejenih prepustnih zmogljivosti predstavlja ozko grlo v slovenskem in vseevropskem jedrnem železniškem omrežju TEN-T.

Ključni cilj projekta je odstraniti ozko grlo na železniškem odseku Divača–Koper, da bi zagotovili dolgoročno zmogljivost infrastrukture železniškega prometa v Sloveniji in posledično povečanju konkurenčnosti gospodarstva.

 

Glavni cilji projekta drugi tir so predvsem:

 • povečanje prepustne zmogljivosti iz sedanjih 90 vlakov/dan na 231 vlakov/dan oz. povečanje prevozne zmogljivosti iz sedanjih 14 mio ton/leto na 43 mio ton/leto,
 • skrajšanje železniške razdalje na odseku Divača – Koper iz 44,3 km (obstoječi tir) na 27,1 km (na drugem tiru),
 • skrajšanje potovalnega časa na odseku Divača – Koper iz 43-48 (obstoječi tir) min na 15-21 min (na drugem tiru),
 • povečanje največje možne hitrosti vlakov na odseku iz 65-75 km/h (obstoječi tir) do 160 km/h (na drugem tiru),
 • ustvarjanje prihrankov operativnih stroškov za prevoznike tovora,
 • odpravljanje ozkih grl na jedrnem sredozemskem in baltsko-jadranskem koridorju TEN-T
 • zmanjšanje zastojev na cestah in železnici,
 • znižanje drugih zunanjih stroškov transporta na tem odseku (npr. stroški nezgod, hrupa, zastojev),
 • integracija evropskih gospodarstev s povečanjem konkurenčnosti dobave blaga gospodarstvom Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske ter drugih zalednih držav in
 • zagotavljanje skladnosti z merili TEN-T na odseku.

 

Predmet Dela drugega tira Divača – Koper (Ukrep 3) je izvedba 1 tunela T8 in dveh viaduktov V1 in V2

 

Slika 1: Lokacija projekta Ukrep 3:  predor T8 in dveh viaduktov V1 in V2

 

Projekt, ki je predmet sofinanciranja Kohezijskega sklada, tako zajema:

 1. Gradnjo predora T8, ki zajema izkop celotnega predora in gradnjo notranjega loka ter portalov
 2. Gradnjo viadukta V1, ki zajema izvedbo temeljev, podpor in prekladne konstrukcije
 3. Gradnjo viadukta V2, ki zajema izvedbo temeljev, podpor in prekladne konstrukcije

 

Tabela 1: Fizični kazalniki Ukrepa 3

V1 viadukt – Gabrovica
Izvedba temeljev 1 komplet
Gradnja podpor 1 komplet
Izvedba prekladne konstrukcije 452 m
Zaključna dela in oprema 1 komplet
V2 viadukt – Vinjan
Izvedba temeljev 1 komplet
Gradnja podpor 1 komplet
Izvedba prekladne konstrukcije 647 m
Zaključna dela in oprema 1 komplet
T8 Predor
Izkop celotnega predora 3.800 m
Gradnja notranjega loka in portalov 3.800 m
Zaključna dela in oprema 3.800 m

 

Višina celotnih stroškov operacije je ocenjena na 133.835.040,13 EUR.

Skip to content