+386 1 306 84 00
info@2-tdk.si

Viri financiranja

Poleg začetnih investicijskih stroškov v višini 940 mio EUR v tekočih cenah bo moral 2TDK zagotoviti financiranje drugih stroškov, ki bodo nastali v obdobju gradnje. Ti so sestavljeni iz 29 mio EUR operativnih stroškov 2TDK in 28 mio EUR stroškov obresti, nadomestil in drugih potreb. Celoten znesek financiranja v tekočih cenah brez DDV tako znaša 997 mio EUR.

Investicija bo financirana z različnimi viri. Največji del naj bi predstavljal kapitalski vložek Slovenije, višina katerega pa bo odvisna od morebitne participacije druge zaledne države. Skupna višina kapitala je ocenjena na 510 mio EUR, od česar pa bo 110 mio EUR Slovenija vložila iz pobranega pribitka k cestnini za tovorna vozila (namenski pribitek na vozila težja od 3.500 kg na določenem avtocestnem koridorju) (»Pribitek k cestnini«) ter 200 mio EUR iz državnega proračuna. V primeru sodelovanja zaledne države bo le-ta prispevala dodatnih 200 mio EUR kapitala, v nasprotnem scenariju pa bo ta delež pokrila Slovenija iz državnega proračuna.

Dodatna sredstva se pričakuje v obliki nepovratnih sredstev EU (248 mio EUR), posojil mednarodnih finančnih institucij (MFI) in SID banke (skupaj 123 mio EUR) ter posojil komercialnih bank (113 mio EUR). Poleg tega bo 4 mio EUR pridobljenih preko povečane uporabnine za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju (»Povečana uporabnina«) zbrane v času gradnje.

 

Viri financiranja v tekočih cenah (v mio EUR):

 

V obdobju obratovanja bo 2TDK svoje aktivnosti pokrival z uporabnino drugega tira, povečano uporabnino in plačilom za dosegljivost. Slednje predstavlja plačilo Republike Slovenije družbi 2TDK v celotni fazi obratovanja za storitev zagotavljanja dosegljivosti drugega tira za nemoteno izvajanje železniških prevozov, v skladu s principom »brez dosegljivosti, brez plačila« (ang. »no service, no payment«) in v skladu s koncesijsko pogodbo. To plačilo naj bi znašalo med 31 in 41 mio EUR na leto in bo financirano iz takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (»Taksa na pretovor«) in pribitka k cestnini za težka tovorna vozila na določenih delih slovenskega avtocestnega omrežja (»Pribitek k cestnini«). Projekt bo tako v celoti financiran s strani uporabnikov infrastrukture, tj. prevoznikov tovora po cesti, železnici in skozi Luko Koper. Projekt je prav tako upravičen do podpore EU, hkrati pa je finančno vzdržen.


EU SOFINANCIRA

Kohezijski sklad EU

Kohezijski sklad je strukturni instrument, ki od leta 1994 državam članicam pomaga zmanjševati ekonomska in socialna neskladja in stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 % upravičenih izdatkov večjih projektov s področja okoljske in prometne infrastrukture.

Do sredstev Kohezijskega sklada so upravičene najmanj razvite države članice EU, katerih BDP na prebivalca znaša manj kot 90 % povprečja EU.
Do sredstev iz Kohezijskega sklada so upravičeni okoljski projekti in projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega prometnega omrežja.

Izvajanje evropske kohezijske politike zajema številne aktivnosti na različnih nivojih, ki jih izvajajo posamezne institucije v Sloveniji. Razdelitev odgovornosti v okviru institucij določa Uredba 41/2007.

Evropska Komisija je z Izvedbenim sklepom z dne 7. 9. 2020 upravičencu, družbi 2TDK, odobrila finančni prispevek za veliki projekt »Del drugega tira železniške proge Divača – Koper«, izbran v okviru operativnega programa »Izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« v Sloveniji, CCI 2019SI16CFMP001, št. sklepa EK: C(2020) 6208 final.

Sofinanciranje se nanaša na operacijo: Del  drugega tira Divača – Koper (Ukrep 3), in sicer na izgradnjo predora T8 in viaduktov V1 in V2.

Sredstva sofinanciranja so bila upravičencu, družbi 2TDK, dodeljena na podlagi in pod pogoji, ki so navedeni v Vlogi za odločitev o podpori, ki je bila s strani Ministrstva za infrastrukturo dne 13. 7. 2020 posredovana na Organ upravljanja in skladno z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 7. 9. 2020 o odobritvi finančnega prispevka za veliki projekt »Del drugega tira železniške proge Divača – Koper«, izbran v okviru operativnega programa »Izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020« v Sloveniji, CCI 2019SI16CFMP001, št. sklepa EK: C(2020) 6208 final in sicer v višini 80 mio EUR.

Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1.1.2014 do 31.12.2023.

Upravičeni stroški po tej pogodbi so:

  • stroški gradnje nepremičnin (brez stroškov, povezanih s širitvijo servisne cevi tunela T8),
  • stroški investicijskega nadzora in
  • stroški svetovanja na področju informiranja in komuniciranja.

Kazalniki, ki morajo biti doseženi pri izvedbi operacije:

Navedba kazalnika

Vrsta kazalnika

Ciljna vrednost

Skupna dolžina novozgrajenih

viaduktov in predorov brez opreme

Kazalnik učinka

4,90 km

V1 viadukt – Gabrovica

Izvedba temeljev

Kazalnik projekta

1 komplet

Gradnja podpor

Kazalnik projekta

1 komplet

Izvedba prekladne konstrukcije

Kazalnik projekta

452 m

V2 viadukt – Vinjan

 

Izvedba temeljev

Kazalnik projekta

1 komplet

Gradnja podpor

Kazalnik projekta

1 komplet

Izvedba prekladne konstrukcije

Kazalnik projekta

647 m

T8 Predor

 

Izkop celotnega predora

Kazalnik projekta

3.808 m

Gradnja notranjega loka in portalov

Kazalnik projekta

3.808 m

Skip to content